Mahendranagar
Mahendranagar Center

Chairman

Er.Purnananda Paneru

Secretar

Er.Khem Raj Chataut

Treasurer

Er.Bharat Rawal

Members

Er.Siddhi Raj Pant
Er.Rana Bahadur Bam
Er.Laxmeshwor Prasad Singh


Contact
Er. Purnananda Paneru
Tel: 9848723335
Baijanath Engineering College
Mahendranagar, Kanchanpur